Οροι και Προυποθεσεις Χρησης

H εταιρεία με την επωνυμία «PARADOX KINETICS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PARADOX KINETICS Α.Ε.» (στο εξής «PARADOX KINETICS Α.Ε.») δημιούργησε τον ιστότοποwww.paradoxkinetics.com (στο εξής «Ιστότοπος») για να προσφέρει πληροφορίες και ενημέρωση στους επισκέπτες/χρήστες.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση, προτού κάνετε χρήση του Ιστότοπου.

Επιλέγοντας να κάνετε χρήση του Ιστότοπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να μην να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

Η PARADOX KINETICS AE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Η ενημέρωση απευθύνεται κατ’ αρχήν σε συγκεκριμένο κοινό και δη σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας καθώς και σε πελάτες. Ορισμένες εκ των πληροφοριών απευθύνονται και είναι προσβάσιμες και στο ευρύτερο κοινό, στις αρχές και στους αρμόδιους φορείς στο χώρο της υγείας. Ο Ιστότοπος απευθύνεται επίσης στο  προσωπικό της PARADOX KINETICS  ή/και σε άτομα που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία σε αυτή. Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, κλπ) όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα,  διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο και όλα εν γένει τα αρχεία) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της PARADOX KINETICS ή θυγατρικών της εταιρειών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, παραποίησης, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. Τίποτα από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, πνευματικό ή βιομηχανικό ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της PARADOX KINETICS . Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του Ιστότοπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χρήσης του Ιστότοπου, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την PARADOX KINETICS για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την PARADOX KINETICS των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες/τμήματα του Ιστότοπου, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, θα απαιτηθεί οι επισκέπτες/χρήστες να δώσουν τα στοιχεία τους με σκοπό την χορήγηση σε αυτούς Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες, με δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να είναι μόνον επαγγελματίες και είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα που δίδουν, καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούν με τον Κωδικό Πρόσβασης. Υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την PARADOX KINETICS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας (ακόμα και ενδεχόμενη).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την PARADOX KINETICS  σε τρίτους, πλην της περίπτωσης τρίτων παρόχων υπηρεσιών για λόγους είτε λειτουργίας ή συντήρησης του Ιστότοπου, είτε ταυτοποίησης του επισκέπτη/χρήστη. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι έχουν συμβληθεί εγγράφως με την PARADOX KINETICS  και δεσμεύονται να τηρούν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η PARADOX KINTICS δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η PARADOX KINETICS δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Ιστότοπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η PARADOX KINETICS θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, καθώς και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρέχονται μέσω αυτού. Η PARADOX KINETICS  δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση η PARADOX KINETICS διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι χρήστες αποδέχονται τα ανωτέρω. Η PARADOX KINETICS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη PARADOX KINETICS. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και πληρέστερης ενημέρωσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της PARADOX KINETICS. Η PARADOX KINETICS δεν εγγυάται για  τον βαθμό ενημέρωσης, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε Ιστότοπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την σύσταση, αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου ιστοσελίδων τρίτων από την PARADOX KINETICS.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.